OCAK KİTAPLARI

ocak_aylik_kitap_bulteni.jpg

En anlamlı yılbaşı hediyesi – Peter Drucker 100. Yıl Kitaplığı

drucker_2016

GİRİŞİMCİ TOPLUM

GPDF-16-Visual-clean_no-titlex.jpg

Girişimci Ruh kavramı şu günlerde inanılmaz bir Rönesans yaşıyor. Haklı bir nedenden: Ancak insanların aktif olarak biçimlenmesine katılmak ve kendilerini geliştirmek istediği bir toplum gelecek için donanımlı bir toplum olabilir.

Richard Straub

Ünlü yönetim düşünürü Peter Drucker yaklaşık 30 yıl önce İnovasyon ve Girişimcilik adını taşıyan çığır açıcı bir kitap yazmıştı. Bu kitapta çalışanlar toplumundan girişimciler toplumuna geçiş gibi büyük bir dönüşümü öngörmüştü. Bu geçiş, değişen demografi, küreselleşme ve enformasyon ve iletişim teknolojilerinde giderek hızlanan ilerlemeler gibi durdurulamaz kuvvetlerin güdümünde yol alıyordu.

Bu yeni toplumun nasıl görüneceğini ortaya koyarken Drucker, Avusturya kökenli bir başka büyük düşünüre, Joseph Schumpeter’e atıfta bulunuyordu. Schumpeter’e göre girişimci, kapitalist ekonominin merkezinde yer alıyor ve piyasaya dayalı zenginlik yaratıcı dinamik ekonominin yaşam kuvvetini oluşturuyordu. Finans ve bankacılık sektörü ise girişimcilik ekonomisine hükmetmek bir yana kesinlikle ona hizmet ediyordu.

Girişimcilik toplumuna doğru yolculuk iyi tanımlanmış bir hedefe giden doğrusal bir ilerleme olmamakla birlikte büyük kültürel değişimler girişimciliği ana akım haline getirmiş bulunuyor. Bir zamanlar çeperde yürütülen, hatta bir miktar kuşkulu bir faaliyet olarak görülen şey bugün politikacılar tarafından alkışlanan ve yeni kuşaklar tarafından kucaklanan bir faaliyet olmuş durumda. Öte yandan girişimci bir kültürün belirmekte olması toplumumuzun ekonomik dokusunda daha geniş bir dönüşümü de içermektedir. Üstleniciler, serbest çalışanlar ve talep-üzeri platformlarda istihdam bulanların sayısının hızla artmasında tanık olduğumuz budur. Büyük kuruluşların gündeminde çalışanların yaratıcı ve buluşçu potansiyelinin özgürleştirilmesinin yeniden odak noktası haline gelmesi de aynı yöne, sahiplik, sorumluluk ve özerklikte yeni bir zihniyete işaret etmektedir. Aynı zamanda hızlı değişim dünyasında sık sık iş ve kariyer değiştirmeler, bir kuruluşa bağlı çalışmaktan serbest çalışmaya geçişler giderek kuraldışı olmaktan çıkıp kural haline geliyor.

Dijital teknoloji bu dönüşümde hızlandırıcı bir rol oynadı, birçok sektörde giriş engellerini büyük ölçüde indirdi, bilgi yaratımının yönetim ve paylaşımının yeni kurallarını yarattı ve sürekli öğrenmenin yeni araçlarını mümkün kıldı ve bunların hepsi küresel düzeyde gerçekleşti.

Bu değişimlere ve bunların yol açtığı sonuçlara bireyler, kuruluşlar, ekonomiler, toplumlar ve devletler olarak her düzeyde tanık oluyoruz.

 

Bu bağlamda ele alınması gereken temel meseleler:

 • Girişimci toplum yolunda ne kadar yol aldık. Bunun kanıtları neler?
 • Eski toplum sözleşmesi büyük ölçüde geçersiz hale gelmişse yeni bir sözleşme nasıl olmalı?
 • Girişimci toplumda devletin rolü nedir ve nasıl değişmektedir?
 • Formel eğitim ve yaşam boyu öğrenme yoluyla kapasite oluşturma geniş tabanlı bir girişimci kültürü destekleyecek şekilde nasıl iyileştirilebilir?
 • Girişimcilik inovasyonla büyümeye yeniden geri dönmemize yardımcı olacak mı?
 • Büyük kuruluşlar girişimci ruh kazanıp hiyerarşinin, bürokrasinin ve iç politikanın ataletini aşabilir mi?
 • Nitelikli şirketlerin finansmanını ve küçük işletmelerin orta boy işletmelere yükselişini nasıl hızlandırabiliriz?
 • Platform ekonomisi girişimciliği nasıl etkileyebilir? Girişimci eylemin olanaklarını artırır mı azaltır mı?
 • Girişimcilik kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve kooperatifler için nasıl bir rol oynayabilir? Burada şirketler sektöründen farkı nedir?
 • Günümüz dünyasında düzenleyici müdahaleler ile girişimci özgürlüğü arasındaki doğru denge nedir?
 • Girişimci toplumun riski ve belirsizliği kabul etmesi gerektiğine göre tedbirli olma ilkesinin egemenliğinden pragmatik bir risk değerlendirmesine ve yönetimine nasıl geçebiliriz?
 • Girişimci zihniyet ve yaklaşımlar, hızlı finansal getirisi olmadığı için bugün risk sermayesi çekmeyi başaramayan sosyal ve toplumsal sorunların daha iyi çözümüne yardımcı olacak mı? Finansal ölçülerin ötesinde yeni ölçüler ve başarı kriterleri neler olmalı?
 • Borsaların ve finansal sektörün egemenliğindeki günümüz kapitalizmini canlı bir girişimci kapitalizme dönüştürecek dinamikleri nasıl yaratabiliriz?

 

Victor Hugo bir keresinde şöyle demişti: “İşgalci bir orduya karşı direnebilirsiniz ama vakti gelmiş bir fikre karşı direnemezsiniz.” Drucker Forumu yeni bir girişimci çağın vaktinin gelip gelmediği sorusunu gündeme getirecek ve cevaplarını arayacaktır.

 1. Global Peter Drucker Forumu, Viyana 17-18 Kasım 2016

 

“Girişimci bir toplumun doğuşu tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olabilir.”

—Peter Drucker

İnovasyon ve Girişimcilik, 1985

 

“Gün Gün Drucker” (şubat’13)

Gün Gün Drucker

Yazar: Peter F. Drucker

Ünlü Düşünürün Yapıtlarından Seçilmiş 366 Fikir ve Motivasyon

 “Drucker’ın yazıları yöneticilik mesleğinde kilometre taşlarıdır.”

– Harvard Business Review 

“Hangi kitaplarınızı okumalıyım?”, “Çalışmalarınızda personel yerleştirmeyi en iyi ele alan bölümü nasıl bulabilirim?” Bunlara benzer yarım düzine soruyla karşılaşmadığım tek bir hafta geçmiyor. Altmış beş yılda yayımlanmış otuz dört kitaptan sonra bu soruları cevaplamakta kendim bile güçlük çekiyorum.

Gün Gün Drucker bu sorulara yanıt vermek niyetiyle hazırlandı. Belli bir düzen içinde –doğrudan kendi yazılarımdan alınmış- bana ait anahtar bir ifadeyi yine benim yapıtlarımdan alınan birkaç satırlık yorum ve açıklama izliyor. Bu yorum ve açıklamalar geniş bir konu başlıkları yelpazesi altında sunuluyor: yönetim, iş dünyası ve dünya ekonomisi; değişen toplum; inovasyon ve girişimcilik; karar oluşturma;  değişen işgücü; kâr amaçsız kuruluşlar ve yönetimi…

Fakat bu kitaptaki en önemli bölüm, her sayfanın sonundaki boşluklardır. Bu boşluklar okurun kendi katkısını –eylemlerini, kararlarını ve bu kararlarının sonuçlarını- eklemesi için ayrıldı. Çünkü bu bir eylem kitabıdır.

– Peter F. Drucker

(Detaylı bilgi için kapak görseline tıklayınız)

Şirket Kütüphaneniz Yeterince Zengin Değil mi?

Şirket Kütüphanesi

Hızla değişen ve gittikçe karmaşıklaşan iş dünyasında, tam da ihtiyacınız olan bilgiye zamanında ulaşabilmek hayati bir önem taşıyor. Yeni dünya dinamiklerini anlamak, yeni ekonomiyi, rekabeti, değişimi, liderliği, yönetim anlayışlarını kavramak her zamankinden daha acil bir sorun haline geldi.

Hem yöneticilerin hem de çalışanların hızla değişen bu dünyaya ayak uydurmalarına yardımcı olacak kitaplar yayınlıyoruz. Çağımızın fikirsel alt yapısını oluşturan temel kaynakların yanı sıra pratik meseleleri hızla kavramanızı sağlayacak kitaplarla iş hayatındaki veriminizi artırıyoruz. Yönetim biliminin kurucularından dünyanın en ünlü inovasyon gurularına kadar dünyaya yön veren isimlerin eserlerini Türkçeye kazandırıyoruz.

İş dünyasıyla ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik kitaplarımızla şirket kütüphanenizi zenginleştirebilir, uzmanlar tarafından özenle hazırlanan kitap setlerimizle yeni çağın trendlerine hâkim olabilirsiniz.

* Şirket Kütüphanesi kitap listelerini aşağıdaki linklerden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Şirket Kütüphanesi
Diğer Setler
 
 * Kütüphane projesi hakkında detaylı bilgi için:
Deniz Bektaş Çelik
Satış ve Pazarlama Müdürü
0.216.412 72 13 / 125
deniz@optimistkitap.com

“Yönetim – Örnek Vakalar” (nisan’12)

Yazar: Peter Drucker – Joseph A. Maciariello 

Büyük Usta Drucker’ın kaleminden, her yöneticinin kariyerinin belli bir aşamasında kaçınılmaz olarak karşılaşacağı sorunları temsil eden 50 örnek vaka bir arada…

Bu kitaptaki örnek vakalar yöneticilerin aşağıdaki konularda karşılaşabileceği sorunlar temelinde hazırlanmıştır:

• Yönetimin Yeni Gerçeklikleri

• İş Teorisi

• Performansın Ruhu

• Hizmet Kurumlarında Performans

• Yaratıcı Yıkım, İnovasyon ve Girişimcilik

• Toplumsal Etkiler ve Sosyal Sorumluluklar

• Yönetim Görevleri

• Yönetim Becerileri

• Kişisel Beceriler

• Yönetim Organizasyonu

Bu kitap, Drucker’ın “Yönetim” isimli kitabıyla birlikte Türkçeye kazandırılmıştır.

(Detaylı bilgi için lütfen kapak görseline tıklayınız)

“Yönetim” (nisan’12)

Yazar: Peter Drucker – Joseph A. Maciariello

YÖNETİM BİLİMİ KONUSUNDA YAZILMIŞ EN ETKİLİ İKİ KİTAP

Büyük usta Drucker’ın kaleminden Yönetim…

Peter Drucker, yönetimin modern toplumun kurucu organı ve işlevi haline geldiğini ilk olarak daha 1940’larda saptamış olan düşünürdür. Bunun da ötesinde yönetimin sadece “şirket yönetimi” değil, modern toplumun bütün kurumlarının ana organı olduğunu fark etmiştir.

Bu kitap, Drucker’ın 2000’li yılların başına kadar kaleme aldığı tüm çalışmaların, kendisinin gözetiminde gözden geçirilmesiyle hazırlanmıştır.

Yöneticiler, yönetici adayları, yönetim öğrencileri ve MBA yapanlar için en temel konuları bir arada bulabileceğiniz bir ana kaynak…

• Yönetimin Yeni Gerçeklikleri

• İş Teorisi

• Performansın Ruhu

• Hizmet Kurumlarında Performans

• Yaratıcı Yıkım, İnovasyon ve Girişimcilik

• Toplumsal Etkiler ve Sosyal Sorumluluklar

• Yönetim Görevleri

• Yönetim Becerileri

• Kişisel Beceriler

• Yönetim Organizasyonu

Bu kitap, Drucker’ın “Yönetim Örnek Vakalar” isimli kitabıyla birlikte Türkçeye kazandırılmıştır.

(Detaylı bilgi için lütfen kapak görseline tıklayınız)